Όροι και προυποθέσεις - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Bonusdeals.gr

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ EMAIL ΣΟΥ

(Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις προσφορές από όλα τα sites προσφορών στο email σας)

Όροι και προυποθέσεις

Σκοπός του Bonuseals.gr είναι να επικοινωνήσει σε καταναλωτές, κουπόνια προσφορών, διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών, που προσφέρονται από επιχειρήσεις κάθε μορφής σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι Υπηρεσίες που παρέχει το BonusDeals.gr είναι αποκλειστικά πληροφοριακού και διαφημιστικού χαρακτήρα και υπόκεινται στους όρους που ακολουθούν.

Οι πληροφορίες που υπάρχουν στο BonusDeals.gr είναι πληροφορίες, οι οποίες είτε αναρτώνται από τις εταιρείες/sites στα δικά τους deal sites.

1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής Χρηστών – Μελών

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών του BonusDeals.gr αποτελεί η αποδοχή των κατωτέρω όρων χρήσης. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών το BonusDeals.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών του.

2.Προσωπικά Στοιχεία

Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά αυτόν που τις παρέχει, καθώς το BonusDeals.gr λειτουργεί σαν μέσο της online δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών και μόνον. Τα προσωπικά σας στοιχεία και το περιεχόμενο των πληροφοριών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.1 Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ή παραπλανητικά.
2.2 Δεν πρέπει να οδηγούν ή να βοηθούν σε εξαπάτηση τρίτων.
2.3 Δεν πρέπει να παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
2.4 Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, ή παραπλανητικής διαφήμισης.
2.5 Δεν πρέπει να είναι δυσφημιστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά.
2.6 Δεν πρέπει να σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία.
2.7 Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα.
2.8 Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχετε στο BonusDeals.gr, μας εξουσιοδοτείτε πλήρως για τον έλεγχο και την χρήση των πληροφοριών αυτών.Το BonusDeals.gr δεσμεύεται στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους όρους χρήσης.

3. Χρήση του BonusDeals.gr

To BonusDeals.gr δημοσιεύει τις προσφορές των εταιρειών/sites χωρίς να παρεμβαίνει καθόλου στις πληροφορίες και στοιχεία της κάθε προσφοράς.

Για τη χρήση των υπηρεσιών μελών του BonusDeals.gr υποχρεούστε:

α) να συμπληρώσετε κατά την εγγραφή σας, τα πλήρη και ακριβή ζητούμενα, κάθε φορά, προσωπικά σας στοιχεία
β) να ενημερώνετε αυτά άμεσα για κάθε μεταβολή τους.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, ενεργοποιείται ο λογαριασμός σας (εφεξής αποκαλούμενος  «Λογαριασμός»).  Το BonusDeals.gr μπορεί να σας ειδοποιήσει με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε στο άνοιγμα του Λογαριασμού.

4. Κυρώσεις

Το BonusDeals.gr έχει το δικαίωμα διαγραφής μελών και άρνηση παροχής των υπηρεσιών του σε μέλη εφόσον διαπιστώσει τις ακόλουθες παραβάσεις:

4.1 Όταν οι ενέργειες των μελών/ χρηστών είναι αντίθετες με τους όρους χρήσης, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο.
4.2 Όταν υφίσταται αδυναμία επιβεβαίωσης των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται στο BonusDeals.gr
4.3 Σε κάθε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι οι κινήσεις, μέσω της ιστοσελίδας, μπορεί να έχουν νομικές κυρώσεις, ή άλλες συνέπειες εις βάρος των χρηστών/ μελών του BonusDeals.gr

5. Περιορισμός ευθύνης

Οι πληροφορίες που μεταδίδει το BonusDeals.gr στους χρήστες του για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προβάλλονται, αποτελούν πληροφορίες, οι οποίες δημιουργούνται και δημοσιεύονται στα deal sites των επιχειρήσεων.

Για το περιεχόμενο που αναγράφεται στην κάθε προσφορά καθώς και για τους όρους χρήσης του, την ευθύνη την έχει η επιχείρηση. Για το λόγω αυτό, συνιστάται στους χρήστες του BonusDeals.gr αφού ελέγξουν το χρόνο ενημέρωσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών που εμφανίζονται μετά από κάθε αναζήτηση, να συμβουλεύονται και την αντίστοιχη σελίδα των ηλεκτρονικών καταστημάτων προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των πληροφοριών και να ενημερωθούν πιο εμπεριστατωμένα ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας της επιλογής τους.

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με τον διαφημιζόμενο (επιχείρηση), εσείς καθιστάτε αζήμια και  απαλλάσσετε το BonusDeals.gr από κάθε και οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών ή/ και κόστος προκύπτει ή/και συνδέεται ή/ και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το επιτυχές αποτέλεσμα και την έκβαση της Συμφωνίας. Επιπρόσθετα, υποχρεούστε να εξαιρείτε, να καθιστάτε αζήμια και να απαλλάσσετε το BonusDeals.gr από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης για ζημία η οποία ενδεχομένως προβάλλεται, για οποιονδήποτε λόγο, από τρίτους και η οποία μπορεί να προκύπτει από παραβίαση έστω και ενός από τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, των επιβαλλόμενων εκ του Νόμου υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων τους. To BonusDeals.gr δεν δηλώνει ότι οποιοδήποτε προϊόν/υπηρεσία που προωθείται ή διαφημίζεται μέσω τον δικτυακό τόπο αυτό είναι κατάλληλο για χρήση (εντός ή εκτός Ελλάδος) και δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τέτοια χρήση.

To BonusDeals.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση του Site ή των περιεχομένων του ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου site από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από το BonusDeals.gr πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν το BonusDeals.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.  Σε περίπτωση που ο διαφημιζόμενος (επιχείρηση), μετά την ενεργοποίηση ενός κουπονιού/προσφορά, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος/υπηρεσίας, το BonusDeals.gr ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι σας.

Τέλος ουδεμία εγγύηση παρέχεται για τη συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο site και στις υπηρεσίες του BonusDeals.gr, δεδομένου ενδεχόμενου παρακώλυσης, έστω και μερικώς, λόγω τυχαίου γεγονότος ή/και ανωτέρας βίας. Συνεπώς ουδεμία ευθύνη υφίσταται για προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας ή/και αδυναμία πρόσβασης στο site καθώς και για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστερήσεις στη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα προκύψουν από τις αιτίες των παραπάνω.

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το BonusDeals.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών του. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν κείμενο, οφείλει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του BonusDeals.gr. Το BonusDeals.gr σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγω, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες αρχές. Το BonusDeals.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρερχομένων υπηρεσιών. Επιπλέον, το BonusDeals.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την βάση των μελών του για αποστολή ενημερωτικού / διαφημιστικού χαρακτήρα αλλά μόνο της ίδιας με το BonusDeals.gr εταιρίας.

7. Πνευματικά δικαιώματα.

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του site ανήκουν στους ιδιοκτήτες του BonusDeals.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή διασκευή του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

8.  Cookies

Η Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το bonusdeals.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη/συνδρομητή, και την αναγνώριση χρηστών/συνδρομητών και διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, και επίσης συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ.

Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.